Dzisiejszy dzień

27 styczeń 2020

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa WspółpracaStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"
STATUT
STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW
"GRUNT TO WARSZAWA"


ROZDZIAŁ I.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: "GRUNT TO WARSZAWA".

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta stołecznego Warszawa.


§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 7
 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi a także osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz innymi instytucjami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji wskazanych w ust. 1 na zasadach autonomii.
§ 8

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność opartą na pracy społecznej członków z tym, że do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz powołać biuro.

§ 9

Stowarzyszenie używa pieczęci i innych oznaczeń z napisem: Stowarzyszenie Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA" lub skrótu "GRUNT TO WARSZAWA".

ROZDZIAŁ II.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza osoby, celem budowy społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji mieszkańców miasta stołecznego Warszawa. Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej wobec członków Stowarzyszenia i mieszkańców Warszawy, a także działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego miasta stołecznego Warszawy jak i poprawy warunków życia i bezpieczeństwa w mieście.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, zdrowotnej poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, koncertów, wystaw i innych przejawów aktywności zgodnej z celem działania Stowarzyszenia;
 2. Opracowywanie projektów, pomoc w realizacji jak i samą realizację działań dotyczących modernizacji, remontów i rozwoju architektoniczno - przestrzennego zasobów mieszkaniowych znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych miasta stołecznego Warszawy;
 3. Działanie na rzecz krzewienia wiedzy w zakresie przeszłości i przyszłości osiedli mieszkaniowych Warszawy oraz rozwój świadomości społecznej mieszkańców poprzez organizację spotkań, wykładów, wystaw i innych działań naukowo - kulturalnych;
 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi, spółdzielniami, korporacjami i innymi w działaniach mających na celu rozwój osiedli miasta stołecznego Warszawy oraz aktywizację jego mieszkańców;
 5. Inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności obywateli, zwiększanie udziału mieszkańców w życiu publicznym, integracja społeczności lokalnej oraz propagowanie wśród mieszkańców idei samorządowej;
 6. Udział w życiu społeczno-politycznym;
 7. Działalność informacyjną poprzez opracowanie publikacji ulotek, broszur, monografii i opracowań dotyczących;
 8. Krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych wartości społecznych;
 9. Rozwijanie świadomości i tożsamości społecznej i lokalnej;
 10. Reprezentowanie zorganizowanych środowisk mieszkańców w przedsięwzięciach społeczno-gospodarczych;
 11. Prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz rozwoju miasta i poprawy warunków życia;
 12. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§ 12
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także małoletni poniżej 16 roku życia z zastrzeżeniem spełnienia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 2 statutu.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna.
 4. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych;
 2. Wspierających;
 3. Honorowych.

§ 14
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która spełnia następujące warunki:
     a) złoży pisemną deklarację wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie;
     b) uzyska pozytywną rekomendację przynajmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Osoba małoletnia poniżej 16 roku życia ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu musi przedstawić dodatkowo pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego złożoną w obecności co najmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna ubiegająca się o członkowstwo zwyczajne w Stowarzyszeniu, oprócz spełnienia warunków wskazanych w ust. 1, musi przedstawić dokument odpowiedniego organu osoby prawnej wyrażającej zgodę na członkostwo w Stowarzyszenia, o ile taka zgoda wynika z przepisów ustawy bądź wewnętrznych aktów prawnych osoby prawnej.
 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 15
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
     a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
     b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
     c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
     d) noszenia odznak stowarzyszeniowych;
     e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
     a) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
     b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
     c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
     d) dbać o dobro stowarzyszenia;
     e) regularnego i terminowego uiszczania składek.
 3. Członkom Stowarzyszenia będącym osobami małoletnimi poniżej 16 roku życia nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§ 16
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
 3. Członek wspierający nie musi spełniać warunków, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 statutu.
§ 17
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która spełnia łącznie następujące warunki:
     a) wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia;
     b) jest lub była przez okres co najmniej 3 lat członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy nie musi spełniać warunków, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 statutu.
 3. Członkiem honorowym staje się w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
     a) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
     b) na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§ 18
 1. Członkom wspierającym Stowarzyszenia oraz członkom honorowym Stowarzyszenia przysługują takie prawa jak członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Członkom wspierającym oraz członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, jednakże mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
§ 19
  Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu (zwyczajne, wspierające, honorowe) ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
     a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 9 miesięcy;
     b) z powodu rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów statutowych.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka.
§ 21
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu (zwyczajne, wspierające, honorowe) może także ustać w przypadku:
     a) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
     b) naruszania dobrych obyczajów w stosunku do członków Stowarzyszenia oraz organów Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o wykluczeniu członka z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być podjęta przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu uchwały Komisji Rewizyjnej wyrażającej zgodę na wykluczenie.
§ 22
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV.
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 23

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.
§ 24
 1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie zwyczajni.
 2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu Stowarzyszenia stanowią inaczej.
 3. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być odwołani bezwzględną większością głosów przed upływem kadencji na jaką zostali powołani.
 4. Uchwały w sprawie wyboru członków do organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 4 lata i jest jedna dla wszystkich członków danego organu.
§ 25
 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane także w niniejszym statucie jako Walne Zebranie).
 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
     a) jako sprawozdawcze raz w roku w terminie do 30 czerwca każdego roku po pełnym roku działalności;
     b) jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata w terminie do 30 czerwca danego roku, w którym upływa kadencja danego organu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
     a) z własnej inicjatywy,
     b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
     c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z tym, że żądanie określone w lit b) i c) powinno zawierać cel i porządek obrad Walnego Zebrania.
 6. Zarząd zawiadamia członków o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drodze pisemnej osobiście lub listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania załączając informację o miejscu, godzinie rozpoczęcia, proponowanym porządku obrad.
 7. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na żądanie, o którym mowa w § 24 ust. 5 lit b) i c), Walne Zebranie powinno być zwołane przed upływem 30 dni od dnia daty zgłoszenia wniosku lub żądania, a także powinno obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie zmian statutu;
 3. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium;
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o którym mowa w § 21 statutu Stowarzyszenia;
 7. Uchwalanie regulaminów obradowania dla Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 11. Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie majątku Stowarzyszenia;
 12. Wyrażanie zgody na podjęcie czynności w innych ważnych sprawach dotyczących Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w tym przy czynnościach przekraczających zwykły zakres dotyczący majątku Stowarzyszenia.
§ 27
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 6 osób, w tym Przewodniczącego , dwóch Vice – Przewodniczących, Sekretarz i dwóch członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Szczegółowy tryb obradowania Komisji Rewizyjnej przewiduje regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej w celu wykonywania swoich uprawnień mogą żądać od Zarządu Stowarzyszenia wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
     a) osoby będące członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
     b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Szczegółowe zasady zwrotu uzasadnionych kosztów określa uchwała Walnego Zebrania.
§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 4. Podejmowanie uchwały wyrażającej zgodę na wykluczenie członka z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 statutu;
 5. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 6. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 29
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, spośród których wybierani są Prezes, Vice – Prezes, Sekretarz i członkowie Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 4. Szczegółowe zasady obradowania Zarządu przewiduje regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.
§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością i pracą Stowarzyszenia;
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, chyba że uchwały te dotyczą majątku Stowarzyszenia i są czynnością przekraczającą zwykły zarząd.
ROZDZIAŁ V.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 31

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest:
a) dwóch (2) członków Zarządu przy 3 osobowym składzie Zarządu;
b) trzech (3) członków Zarządu przy 4 i 5 osobowym składzie Zarządu.

ROZDZIAŁ VI.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 32
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
     a) składki członkowskie;
     b) darowizny, zapisy, spadki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu;
     c) dotacje, subwencje;
     d) udziały i lokaty pieniężne;
     e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
     f) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości oraz innych ustaw regulujących finanse.
 4. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, o ile zgodę na to wyraziło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
§ 33

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że jest to wyłącznie działalność uboczna o charakterze pomocniczym.

§ 34
 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie:
     a) reklamy;
     b) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
     c) zarządzania nieruchomościami - wykonywane na zlecenie;
     d) działalności organizatorów turystyki;
     e) działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach;
     f) niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych;
     g) działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni;
     h) opieki dziennej nad dziećmi;
     i) opieki dziennej nad osobami starszymi;
     j) usługowej działalności gastronomicznej;
     k) przygotowywania i podawania napojów;
     l) kursów i szkoleń;
     m) wykonywania drobnych prac budowlanych wykończeniowych.
 3. Zakazane jest:
     a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
     b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
     c) wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji Stowarzyszenia,
     d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.statut w wersji pdfKopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE